Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondernemings- & activiteitenjaarplan

Ondernemings- & activiteitenjaarplan

Een ondernemingsplan geeft inzicht in de huidige positie van het bedrijf, de strategische keuzes en de doelstellingen van het bedrijf voor de komende jaren. Een ondernemingsplan wordt veelal opgesteld in situaties van nieuwbouw, verbouw of ten behoeve van een kwaliteitszorgprogramma. De Business Consultant van Acoat Selected helpt u bij het opzetten van een ondernemingsplan en geeft indien gewenst een toelichting aan de financiële instelling.

Activiteitenjaarplan
In het activiteitenjaarplan wordt voor een aantal deelgebieden, zoals markt, personeel en organisatie, administratie en informatie, kwaliteit en arbo/milieu, gemeten in hoeverre uw bedrijf aan de norm voldoet en op welke punten actie ondernomen dient te worden. Deze acties worden benoemd en er wordt een planning gemaakt wie de actie in welke periode uitvoert. Een samenvattend activiteitenplan geeft een overzicht van alle geplande activiteiten.